Отель Du Roi Rene Paris

Hфtel Du Roi Renй version francaiseHфtel Du Roi Renй English versionHфtel Du Roi Renй versione espagnoleHфtel Du Roi Renй German versionHфtel Du Roi Renй versione italianoHфtel Du Roi Renй Russian version
Paris
Hфtel Du Roi Renй
72 Place du Dr. Felix Lobligeois - 75017 Paris